بچه ها امروز میخوام در مورد خودم صحبت کنم و خصوصیات اخلاقیم

بچه ها من جوونی 19 سالم که زود اعصابانی میشه زود از کوره در میره ولی اخرش ناراحت میشه بچه ها من اخلاقم اینجوری کسی با هام قهر باش من با اون اشتییم یا کسی از من بدش بییاد من از اون خوشم مییاد بچه ها من عمدتان کسی نیستم که بگم از این اون سر ترم تو سری میخورم ولی توسری نمیزنم من تو این دنیا یه پدر ویه مادر دارم از همهی دنیا برام عزیزترن به خدا  ادم بعضی اوقات یه چیزایی رو میبینه که براش غصه میخوره بچه ها من ادمی  نیستم که بگم چیزی شده یا نشده بچه ها من از دروغ میترسم ولی درغ نمیگم تا مجبور نباشم بچه ها من ادمیم  که از دور برییام میترسم ولی یادتون باش یه عادت خوب دارم عمدتان دعوایی نیستم تو دعوا فقط وایمیسم میخورم تا بزنم بچه ها من دانشجو تاسیسات تبرید تو دانشگاه احرار رشت خودم رشتیم ومال رشتم و اینجا بزرگ شدم و از اینجا خاطرات خوبی دارم و...........