امروز صبح امتحان داشتم و امتحان دادم خوب امتحان دادم قبول میشم امروز مثل هر وقت که میرفتم امتحان بدم حالم یه جوری بود تا الان با این اشتیاق امتحان نداده بودم این اولی امتحانم بود من8روز برای این امتحان تعطیل بودم.