دختر ۵ساله‌ای از برادرش پرسید: معنی عشق چیست ؟؟
برادرش گفت: عشق یعنی تو هر روز شكلات منُ از كوله پشتی مدرسه‌ام برمیداری؛ و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا میگذارم